logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt pt: "Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych świadczonych przez Szpital im. dr J.Dietla w Krynicy- Zdroju poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego"

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności mieszkańców Subregionu Sądeckiego do usług zdrowotnych świadczonych przez Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju poprzez wyposażenie jego oddziałów w nowoczesny sprzęt medyczny i niezbędne wyposażenie.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie zdolności mieszkańców Subregionu Sądeckiego do uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym,
 • zmniejszenie występowania zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego,
 • zaspokojenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców wynikających z demografii i danych epidemiologicznych,
 • podniesienie efektywności opieki szpitalnej,
 • podniesienie jakości usług zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 • podniesienie jakości usług zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa oraz pediatrii oraz poprawa opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem,
 • zmniejszenie liczby zakażeń wewnątrzszpitalnych,
 • rozwój cyfrowej informacji medycznej.

Działania w ramach Projektu:

Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury technicznej Szpitala a przede wszystkim poprawę jakości i skuteczności świadczonych usług zdrowotnych zarówno przez lepsze warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w lecznictwie stacjonarnymi jak również poszerzenie możliwości szybkiej nowoczesnej diagnostyki.

Działania obejmują potrzeby zidentyfikowane w następujących obszarach:

 • anestezjologii i intensywnej terapii,
 • pediatrii, położnictwa,
 • chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedycznej,
 • ginekologii i położnictwa,
 • bloku operacyjnego
 • centralnej sterylizacji,

W ramach projektu zakłada się:

 • skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne
 • poprawę jakości świadczonych usług medycznych 
 • poprawę bezpieczeństwa pacjentów
 • organizacje nowoczesnego Bloku Operacyjnego
  • rozszerzenie zakresu zabiegów operacyjnych
  • zwiększenie liczby zbiegów op.
 • działania na rzecz przeciwdziałania zakażeniom wewnątrzszpitalnym
  poprzez zapewnienie centralnej sterylizacji.

Projekt uwzględnia doposażenie:

 • Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Bloku Operacyjnego

Projekt w zakresie opieki nad matką i dzieckiem realizowany jest na Oddz Pediatrii i Noworodków i na Oddziale Ginekologii i Położnictwa.

Innowacyjność

Projekt zakłada wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania salami operacyjnymi co umożliwi rejestrowanie przebiegu operacji i dokumentowania jej przebiegu z użyciem obrazu i dźwięku oraz wyposażenie Centralnej Sterylizacji w przelotowe myjnie-dezynfektory co umożliwi pełną walidację procesu dekontaminacji narzędzi i sprzętu med.

Czas oczekiwania

Projekt zakłada skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne – zabiegi i operacje związane ze schorzeniami układu kostno-stawowego. Obecnie czas oczekiwania na zabiegi tego typu wynosi nawet 9-15 miesięcy, zakłada się, iż zostanie on skrócony do co najmniej 4-9 miesięcy.

Projekt zakłada poprawę wskaźnika „przelotowości”, tj. liczby osób leczonych w ciągu roku na 1 łóżko szpitalne.

W ramach projektu realizowane są działania dotyczące oddziałów szpitalnych o charakterze zabiegowym, w których udział świadczeń zabiegowych we wszystkich świadczeniach udzielanych na tym oddziale w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie wynosił powyżej 75%.

Projekt zakłada działania przyczyniające się do spadku ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych na oddziałach lub innych jednostkach organizacyjnych szpitala poprzez działania związane z Centralną Sterylizacją.

Dane dotyczące Projektu
 

Data zakończenia realizacji projektu: 30-04-2018

Całkowita wartość projektu: 7 825 486,61zł

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 7 228 268,88zł

Kwota dofinansowania: 5 782 615,08 zł

Wkład własny: 1 445 653,80 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020