Informacje nt. przyjęcia do Szpitala

Podczas rejestrowania się należy okazać:

 • skierowanie do poradni specjalistycznej ( chirurgii ogólnej lub urazowo-ortopedycznej) lub poinformować pracownika rejestracji o powodzie zgłoszenia się,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i zawierający aktualne dane tj imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel,
 • książeczka zdrowia dziecka,
 • dowód ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z art. 240 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga! 

Od 1 stycznia 2013 uruchomiony został elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń  zdrowotnych eWUŚ.

Więcej informacji o systemie i uprawnienia do świadczeń zdrowotnych pod adresem: www.nfz-krakow.pl

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczeń zdrowotnych:

 • dowód wpłaty w przypadku składki odprowadzanej przez rolników do KRUS,
 • dowód wpłaty w przypadku osób ubezpieczonych prowadzących działalność na własny rachunek,
 • odcinek renty/emerytury,
 • dowód wpłaty składki wraz z zawartą umową o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,
 • aktualne dokumenty zawierające zestawienie należnych składek zdrowotnych: druk ZUS RMUA/ ZUS RZA/ ZUS RCA – w odniesieniu do pracowników i członków ich rodzin,
 • legitymacja rencisty/emeryta, legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną pieczątką zakładu pracy, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego, dla emerytów/rencistów wojskowych dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne jest legitymacja,
 • zaświadczenie wystawione przez płatnika składek o zgłoszeniu osoby do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zaświadczenie wystawione przez urząd pracy, potwierdzające zgłoszenie i odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne – w przypadku bezrobotnych niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu,
 • dla osób zgłoszonych do ubezpieczenia w KRUS – zaświadczenie wydane przez KRUS lub legitymacja ubezpieczeniowa.

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczeń zdrowotnych dla członków rodziny osoby ubezpieczonej:

 • dokument potwierdzający opłacanie składek przez osobę, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ wraz z dowodem zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia (druk ZUS ZCZA/ ZUS ZCNA) z aktualną pieczątką pracodawcy,
 • w przypadku dziecka, które ukończyło 18 rok życia dodatkowo: dokument potwierdzający kontynuację nauki (ważna legitymacja szkolna/ studencka albo zaświadczenie ze szkoły/uczelni lub dokument orzekający o niepełnosprawności.

Dla obywateli krajów Unii Europejskiej dowodem ubezpieczenia jest europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego zgodna z obowiązującymi wzorami.

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych koszty udzielonego świadczenia zdrowotnego pokrywa pacjent zgodnie z zasadami i cennikami obowiązującymi w SP ZOZ Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

Wszystkie dokumenty ( za wyjątkiem legitymacji emeryta/rencisty, dokumentów z których jasno wynika okres uprawnień do świadczeń zdrowotnych) ważne są przez okres 2 miesięcy od daty wystawienia.

Dla ułatwienia i przyspieszenia procedury rejestracyjnej prosimy o przygotowanie w/w dokumentów.