Informacje nt. wypisów ze Szpitala

Wypisanie ze Szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, następuje:

  • gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w Szpitalu,
  • na żądanie osoby przebywającej w Szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego,
  • gdy osoba przebywająca w Szpitalu w sposób rażący narusza Regulamin porządkowy,
    a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

Wypis ze Szpitala powinien być poprzedzony rozmową lekarza prowadzącego leczenie
z pacjentem, w trakcie której otrzymuje on wskazania dotyczące sposobu dalszego leczenia oraz rekonwalescencji

Pacjent wypisany ze Szpitala otrzymuje czytelnie wypełnioną Kartę Informacyjną z leczenia szpitalnego (Wypis).

Kopię Karty informacyjnej otrzymuje również pacjent celem przekazania lekarzowi pierwszego kontaktu u którego pacjent jest zadeklarowany.

Wypisy wydawane są wg. regulaminu w dyżurkach lekarskich poszczególnych oddziałów.

Pacjent występujący o wypisanie ze Szpitala na własne żądanie jest informowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Szpitalu. Osoba taka składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze szpitala na własne żądanie. O odmowie złożenia oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.