Informacje nt. przyjęcia do Szpitala

Osoba zgłaszająca się do Szpitala poddaje się badaniu kwalifikacyjnemu, które przeprowadza lekarz dyżurny Izby Przyjęć.

Przed badaniem pacjent lub jego opiekun dokonuje rejestracji, w trakcie której przedkłada następujące dokumenty:

  • Dowód osobisty,
  • Skierowanie na hospitalizację zawierające podstawowe informacje personalne a w przypadku braku takiego skierowania dokument pozwalający ustalić tożsamość,
  • Aktualny dokument poświadczający fakt posiadania uprawnień do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej z tytułu objęcia powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym,
  • Wyniki uprzednio wykonanych badań diagnostycznych, jeżeli przyjęcie do Szpitala następuje na podstawie skierowania.
Uwaga! 

Od 1 stycznia 2013 uruchomiony został elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń  zdrowotnych eWUŚ.

Więcej informacji o systemie i uprawnienia do świadczeń zdrowotnych pod adresem: www.nfz-krakow.pl

Po dokonaniu rejestracji pacjent oczekuje w poczekalni Izby Przyjęć na przyjęcie przez lekarza. O kolejności przyjęć decyduje stan zdrowia pacjenta. Osoby z zagrożeniem życia lub zdrowia zaopatrywane są w pierwszej kolejności – bez uprzedniej rejestracji.

O przyjęciu do Szpitala orzeka lekarz Izby Przyjęć. W razie wątpliwości, lekarz ten konsultuje się z ordynatorem lub lekarzem dyżurnym właściwego oddziału.

Po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia szpitalnego ciężko chory powinien być przetransportowany, a pacjent chodzący doprowadzony przez personel Izby Przyjęć do oddziału wskazanego przez lekarza dyżurnego.

(Na oddział pediatryczny i ginekologiczny pacjenci przyjmowani są na odpowiednich Izbach Przyjęć funkcjonujących w ramach tych oddziałów.)

Przy przynoszeniu do szpitala przedmiotów wartościowych prosimy pamiętać, że personel szpitala nie odpowiada za nie. Istnieje możliwość pozostawienia rzeczy wartościowych w depozycie, który znajduje się w rejestracji szpitala.