Poradnia Terapii Uzależnień w Krynicy-Zdroju

Lokalizacja

Parter - Budynek Administracyjny

ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica- Zdrój

Telefon: 18 47 32 438

Poradnia przyjmuje osoby uzależnione i współuzależnionych członków ich rodzin. Placówka czynna jest 3 dni w tygodniu w następujących godzinach:

Poniedziałek
13:30-19:00
Wtorek
11:00-18:35
Środa
NIECZYNNE
Czwartek
11:30-20:00
Piątek
NIECZYNNE

Przyjmowanie osób pierwszorazowych odbywa się w dniach pracy Poradni w poniedziałki w godz. od 14:00 do 16.00, wtorki i czwartki w godz. od 12.00 do 14.00

Skargi i wnioski przyjmuje kierownik Ośrodka pani Irena Gyba w czwartki w godzinach 14.00-15.00

W przypadku osób uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych nie jest potrzebne skierowanie, aby skorzystać z pomocy terapeutycznej. Osoby bliskie, członkowie rodzin osób uzależnionych oraz osoby z  uzależnieniami behawioralnymi np. uzależnienie od hazardu czy Internetu) muszą mieć skierowanie od lekarza POZ. Wszystkie świadczenia zdrowotne udzielane są bezpłatnie, zarówno dla osób ubezpieczonych w NFZ bądź nieubezpieczonych.

Opis realizowanego programu terapii:

TERAPIA UZALEŻNIENIA:

Oferta programowa dla osób uzależnionych obejmuje około 240 godzin terapii grupowej i trwa około 2 lat. Wejście do programu poprzedzają 2-3 rozmowy indywidualne z terapeutą oraz konsultacje lekarskie. W trakcie rozmowy nawiązuje się kontakt, rozpoznaje się zasadnicze problemy pacjenta, stawia diagnozę nozologiczną oraz udziela się informacji o metodach leczenia w Ośrodku. Zakładana jest historia choroby, zbiera się wywiad. Następnie pacjent zostaje skierowany do intensywnego programu terapii uzależnienia.

Kryteria przyjęcia pacjenta do terapii:

 • Zawansowanie uzależnienia
 • Ogólny stan zdrowia pacjenta
 • Istnienie chorób współistniejących do uzależnienia od alkoholu
 • Warunki środowiskowe ( miejsce zamieszkania, praca zawodowa, wsparcie w środowisku)
 • Wcześniejsze próby leczenia, w tym czy pacjent aktualnie jest w nawrocie choroby
 • Decyzja pacjenta co do preferowanej formy terapii

Leczone jednostki chorobowe( wg ICD-10):

Osoby uzależnione

 • F 10 – F19
 • F63.0
 • F63.08
 • Z03

 Osoby współuzależnione:

 • F 41
 • F 43
 • F45
 • F48
 • F 60
 • Z03
 • Z81.1

Cały program terapii uzależnień można podzielić na 2 etapy:

I etap: Intensywna faza terapii.

Program podstawowy – 6 miesięcy ( 3 razy w tygodniu po 2 godziny grupa terapeutyczna) – łącznie 144 godziny terapii grupowej. Wszystkie grupy są otwarte.

Podstawowe cele pracy terapeutycznej w intensywnej fazie leczenia to:

 • rozpoznanie własnego uzależnienia oraz szkód z nim związanych
 • nauka radzenia sobie z głodem alkoholowym
 • zdobycie tożsamości alkoholika
 • praca nad uznaniem własnej bezsilności wobec alkoholu
 • zdobycie umiejętności ważnych dla trzeźwego życia, związane z utrzymaniem abstynencji oraz współżyciem z innymi ludźmi (m in. odmawianie picia, przyjmowanie krytyki, radzenie sobie ze stresem itd.)

Ponadto na tym etapie leczenia pacjent spotyka się na rozmowach indywidualnych ze swoim prowadzącym terapeutą, w celu omówienia postępów terapii bądź innych trudności osobistych, których rozwiązanie nie jest możliwe w ramach terapii grupowej. Omawiana jest również realizacja OPT. Łączna przeciętna liczba godzin terapii indywidualnej wynosi około 20 godzin na tym etapie. Dla osób zgłaszających taką potrzebę prowadzone są sesje rodzinne.

Ocena efektów leczenia po intensywnej fazie terapii:

Terapeuta dokonuje oceny efektów dotychczasowego leczenia na podstawie poniższych wskaźników:

 • Uczestnictwo w terapii ( wykonywanie zadań, umiejętność słuchania i przekazywania informacji zwrotnych, otwartość, proszenie o pomoc i liczenie się z potrzebami innych)
 • Kontaktowanie się z własnym uzależnieniem i z samym sobą ( rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie uczuć, gotowość do zmiany, posiadanie wiedzy o uzależnieniu, uznanie bezsilności , realistyczna ocena siebie itd., posiadanie umiejętności potrzebnych w trzeźwym życiu)
 • Radzenie sobie z głodem alkoholowym
 • Zmiany wprowadzane w życie( unikanie sytuacji alkoholowych, planowanie, dbanie o potrzeby, stosunek do leczenia, poprawa stosunków w rodzinie, porządkowanie spraw życiowych itd..)

II etap: Zaawansowana faza terapii

Przeznaczona jest dla pacjentów, którzy ukończyli fazę intensywną (w tutejszej Poradni, w Oddziale Dziennym w Nowym Sączu lub w ośrodku stacjonarnym ). Cały program trwa 5 miesięcy i obejmuje 40 godzin terapii grupowej.

Faza ta realizowana jest na następujących grupach terapeutycznych:

Jak zapobiegać nawrotom picia? – 1 raz w tygodniu po 2 godziny przez okres 3 miesięcy. Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich ( TAZA ) – 1 raz w tygodniu po 2 godziny przez 8 tygodni. Wszystkie grupy są otwarte. Ze względów organizacyjnych powyższe programy mogą być także realizowane w formie maratonowej ( po 8-10 godzin dziennie w weekendy)

Podstawowe cele na tym etapie są następujące:

Zapobieganie nawrotom choroby poprzez:

 • naukę rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych
 • naukę rozpoznawania ryzykownych sytuacji
 • przygotowanie własnych sposobów zapobiegania 
 • rozwijanie sprawności zapobiegania nawrotom

Zdobycie umiejętności asertywnych zachowań abstynenckich takich jak:

 • odmawianie picia
 • informowanie o uzależnieniu
 • kontakt z alkoholem i osobami pijącymi

Na tym etapie nadal istnieje możliwość realizowania OPT na grupach zadaniowych oraz terapii indywidualnej.

Terapia współuzależnienia:

Współuzależnienie można określić jako sposób reagowania na silnie stresującą sytuację współżycia z alkoholikiem bądź inną osobą działającą destrukcyjnie – sposób który powoduje postępujące uwikłanie w tę sytuację. Żeby wystąpiło współuzależnienie, musi istnieć związek dwojga ludzi, w którym jest wiele powiązań natury formalnej, materialnej, społecznej i emocjonalnej, charakteryzujący się tym, że jedna osoba z racji swego uzależnienia od alkoholu wprowadza w układ destrukcję, a druga osoba do tej destrukcji się przystosowuje. Jest to relacja silna aczkolwiek nierówna, ponieważ jedna osoba ( pijąca) rozwija wiele szkodliwych dla drugiej zachowań, a druga przede  wszystkim stara się sobie z tym poradzić, czyli jej funkcjonowanie w związku opiera się głównie na reagowaniu na partnera. Powstaje patologiczny układ rodzinny i takie przystosowanie do niego, które uniemożliwia znalezienie skutecznego rozwiązania. Osoba współuzależniona próbuje wprowadzić zmiany, zmierzające – jej zdaniem – do poprawy sytuacji, jednak to, co robi, i tak tę sytuację utrwala i pogarsza. Współuzależnienie przejawia się w sztywnych niekiedy pozornie logicznych, ale całkowicie nieefektywnych schematach zachowań.

Program trwa 4 miesiące. Wejście do programu poprzedzają 2-3 rozmowy wstępne. Cały program obejmuje łącznie 32 godziny terapii grupowej.

W ramach programu realizowana jest grupa terapeutyczne pn. Jak sobie radzić z uzależnieniem bliskiej osoby? – 1 raz w tygodniu po 2 godziny przez 4 miesiące. Grupa ma charakter otwarty.

Podstawowe cele tego programu to:

Dostarczenie wiedzy o chorobie alkoholowej w sposób, który umożliwi:

 • zmianę stereotypów myślenia o alkoholizmie
 • informowanie alkoholika o jego chorobie i żądanie leczenia
 • uwolnienie się od odpowiedzialności za jego picie
 • rezygnację z zachowań ułatwiąjących alkoholikowi picie
 • umożliwienie pacjentce poznanie sytuacji, w której się znajduje i zrozumienie schematów swojego postępowania w związku
 • poznanie przyczyn uporczywego powtarzania przez osobę współuzależnioną destrukcyjnych zachowań i braku wobec nich dystansu
 • zmiana przekonań i tworzenie nowej wizji życia

Realizowana jest także terapia indywidualna, częstotliwość spotkań i długość trwania terapii zależna jest od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Wszyscy pacjenci mają zapewnioną opiekę lekarską (lekarze psychiatra) oraz możliwość korzystania z farmakoterapii (w razie potrzeb)