You are currently viewing Konkurs ofert w zakresie chorób Wewnętrznych i Kardiologicznych – rozstrzygnięcie

Konkurs ofert w zakresie chorób Wewnętrznych i Kardiologicznych – rozstrzygnięcie

DYREKTOR 
SPZOZ  Szpitala  im dr J.Dietla  w Krynicy-Zdroju, 

Ogłasza konkurs na :  

Przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób Wewnętrznych i Kardiologicznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Umowy o udzielanie wymienionych świadczeń zawarte będą na okres od  01.01. 2023r., lub późniejszym ustalonym z Dyrektorem.

Oferty należy składać na obowiązujących formularzach w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności, do dnia 23.12.2022r. do godziny 09.00  w Sekretariacie Dyrekcji SPZOZ  Szpital im dr J.Dietla w Krynicy-Zdroju, zgodnie z opisem zawartym w „Szczegółowych Warunkach Konkursu”.

Otwarcie  ofert nastąpi  w dniu  23.12.2022r. o godz.11.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu,  w tym z formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Dyrekcji Szpitala w Dziale Statystyki I Procedur Medycznych w godzinach 9.00 do 14.00, telefon  018 / 47 32 424 .

Oferenci winni przedłożyć:

Wykaz niezbędnych dokumentów oraz obowiązujący formularz oferty  do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego : www.szpital-krynica.pl

Udzielający zamówienia informuje, że:

    • termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert,

    • zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz do przesunięcia terminu  składania ofert,

    • oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów

Rozstrzygniecie konkursu  nastąpi  w dn.23.12.2022r.  do godz.13.00  . Oferenci zostaną powiadomieni o zakończeniu konkursu i jego wynikach na stronie internetowej Zamawiającego