You are currently viewing Konkurs ofert w zakresie diagnostyki obrazowej – rozstrzygnięcie

Konkurs ofert w zakresie diagnostyki obrazowej – rozstrzygnięcie

Konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych pacjentom SP ZOZ w Pracowni RTG, oraz konkurs ofert na wykonywanie zadań lekarza Kierującego Pracownią RTG.


działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) i przepisów Kodeksu Cywilnego

ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych pacjentom SP ZOZ w Pracowni RTG, oraz konkurs ofert na wykonywanie zadań lekarza Kierującego Pracownią RTG. Umowa zostanie zawarta od 01.01.2023 – 31.12.2023r., z możliwością jej dalszego przedłużenia.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: „„Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych pacjentom SP ZOZ w Pracowni RTG, oraz konkurs ofert na wykonywanie zadań lekarza Kierującego Pracownią RTG. do dnia 23.12.2022 do godz. 9.00 w Sekretariacie Dyrekcji pok. nr 117. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Formularze ofertowe wraz z informacją o wymaganych dokumentach można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Udzielającego Zamówienia, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój, pok. nr 113, lub na stronie internetowej: www.szpital-krynica.pl


Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (18) 473 24-24.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23.12.2022r. o godz. 13.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu. Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Szpitala zgodnie z art. 153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).