You are currently viewing Oferta pracy – Pracownik biurowy

Oferta pracy – Pracownik biurowy

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • posiadanie praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych i komputera (pakiet Office),
 • posiadanie umiejętności sporządzania pism urzędowych, planowania, organizacji pracy i biura
 • ogólna znajomość przepisów prawa w zakresie działalności leczniczej  oraz praktyczne ich zastosowanie,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność i odpowiedzialność, dyspozycyjność
  i zaangażowanie.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • prawo jazdy kat. B

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa kancelaryjno – biurowa SPZOZ – Szpitala, Radcy Prawnego.
 1. Doręczanie pism i dokumentów podmiotom zobowiązanym do ich realizacji oraz nadzór nad ich terminowym załatwieniem, również przez system elektroniczny
  e-PUAP. 
 1. Sporządzanie protokołów z posiedzeń i narad.
 1. Prowadzenie elektronicznego systemu pocztowego „Poczta Polska Elektroniczny nadawca”.
 1. Obsługa administracyjna Rady Społecznej  i Fundacji SPZOZ Szpitala w Krynicy – Zdroju.
 1. Opracowywanie i redakcja aktów prawnych SPZOZ  (statut, regulaminy, procedury).
 1. Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych Dyrektora.
 1. Prowadzenie spraw związanych z rejestrem skarg i wniosków.
 1. Prowadzenie korespondencji z organizacjami związkowymi działającymi w zakładzie.
 1. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa merytorycznie związane             z zadaniami działu.
 1. Znajomość przepisów prawnych i wytycznych w zakresie wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 1. Przedkładanie materiałów organom kontroli lub osobom upoważnionym do sprawowania czynności kontrolnych – na polecenie przełożonego.
 1. Wykonywanie innych czynności na zlecenie Dyrektora i Zastępcy nie objętych niniejszym zakresem czynności.

Oferta powinna zawierać:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata / kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

              Zgłoszenia należy kierować w terminie do dnia 31 lipca 2024 r. na adres
              e-mail: kadry@szpital-krynica.pl