Pracownia RTG

Kierownik Pracowni

lek. radiodiagnostyk Romuald Adamik

Lokalizacja

Poziom 0 - Budynek Szpitala

Godziny pracy:

Całodobowo przez wszystkie dni tygodnia

Informacje Ogólne

Pracownia Rentgenowska wykonuje badania dla pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych i zaopatrywanych ambulatoryjnie w Izbie Przyjęć
oraz badania dla pacjentów kierowanych przez podmioty zewnętrzne.

Kierownik Pracowni lekarz radiodiagnostyk Romuald Adamik pracuje w Pracowni Rentgenowskiej Szpitala od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-12:00

W Pracownii Rentgenodiagnostyki przyjmowanych jest rocznie ponad 20 tysięcy pacjentów

Informacje Sczegółowe:

Wyposażenie Pracowni Rentgenowskiej:

 • Aparat diagnostyczny do zdjęć ( stacjonarny) Multix Pro
 • Aparat diagnostyczny do zdjęć i prześwietleń ( stacjonarny) Luminos dRF max
 • Aparat diagnostyczny do zdjęć ( mobilny) Simply HP 32
 • Aparat diagnostyczny do zdjęć ( mobilny) Revolution DRX
 • Aparat ramię C do radiologii zabiegowej pozostałej ( mobilny) Arcadis Varic
 • Aparat ramię C do radiologii zabiegowej pozostałej ( mobilny) Spinel 3 G

Obecnie w pracowni został wprowadzony system radiografii pośredniej i bezpośredniej. Zdjęcia rentgenowskie przekazywane są w formie elektronicznej na nośnikach CD.

Pracownicy Pracowni Rentgenowskiej:

W pracowniach Rentgenowskich zatrudnionych jest lekarz posiadający specjalizację z radiodiagnostyki, pięciu techników rtg i rejestratorka medyczna. Personel posiada duże doświadczenie zawodowe, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach specjalistycznych, uzyskując uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej, specjalisty w zakresie wprowadzania Systemu Kontroli Jakości i innych.

Zakres wykonywanych badań rentgenowskich:

 • zdjęcia zatok obocznych nosa, szyi, klatki piersiowej
 • zdjęcia przeglądowe jamy brzusznej i układu moczowego
 • zdjęcia przeglądowe i specjalistyczne /np. czynnościowe, powiększone, celowane / nieurazowe układu kostno-stawowego
 • zdjęcia pacjentów z urazami jedno i wielomiejscowymi
 • badania kontrastowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego /wlewy kontrastowe/
 • skopie klatki piersiowej
 • badania kontrastowe układu moczowo-płciowego / cystouretrografie, urografie, HSG/
 • badania kontrastowe dróg żółciowych /cholangiografie/
 • inne badania wykonywane przez lekarza radiologa.

Badania rentgenowskie przeprowadzane są zgodnie z zaleceniami i procedurami opracowanymi przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne. Personel medyczny postępuje zawsze tak, aby dawka promieniowania otrzymanego przez pacjenta była jak najmniejsza w stosunku do uzyskanych korzyści diagnostycznych. Badania nieurazowe układu kostno-stawowego wykonywane są zgodnie z przyjętymi standardami jako zdj. porównawcze / tj. wykonuje się również zdjęcia strony przeciwnej/.

Informacje dla Pacjentów

Wymagania dotyczące skierowania do badań rentgenowskich:

Warunkiem wykonania badania rentgenodiagnostycznego jest posiadanie przez pacjenta skierowania do badania.

Skierowanie powinno zawierać:

 • pieczątkę jednostki kierującej
 • datę wystawienia skierowania
 • imię i nazwisko pacjenta wraz z numerem PESEL
 • adres pacjenta
 • dokładnie określony rodzaj badania
 • rozpoznanie kliniczne i istotne informacje o pacjencie
 • pieczątkę i podpis lekarza kierującego.

W przypadku gdy badanie jest wykonywane jako kontrolne do wcześniej przeprowadzonych należy załączyć do skierowania zdjęcia i wyniki poprzednich badań.

Przygotowanie pacjenta do badania:

Przygotowania wymagają pacjenci kierowani do badań kontrastowych przełyku i górnego odcinka przewodu-pokarmowego, zdjęć przeglądowych jamy brzusznej i układu moczowego oraz zdjęć  kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego i miednicy. Pacjenci kierowani do tego typu badań powinni zgłosić się do badania na czczo /tj. nie przyjmując płynów i pokarmów/. Palacze tytoniu powinni powstrzymać się od palenia w dniu badania. W dniu  poprzedzającym badanie należy  unikać przyjmowania pokarmów ciężkostrawnych i wzdymających.  Wskazane jest podanie leku zmniejszającego ilość gazów w  jelitach / np. Espumisan/ w dniu poprzedzającym badanie i w dniu  badania oraz środka przeczyszczającego w przeddzień badania. Pacjenci, którzy wykonują w ramach pobytu szpitalnego badania diagnostyczne kontrastowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego i  układu moczowo-płciowego  przygotowywani są do badania przez personel szpitalny. Pozostałe badania rtg nie wymagają specjalnego przygotowania. Kobiety w ciąży mogą mieć wykonane badania rtg tylko w
przypadkach, gdy istnieją  bezwzględne wskazania i nie można zastąpić badania rentgenowskiego żadnym innym postępowaniem diagnostycznym.

Informacja, ze pacjentka znajduje się w ciąży musi znaleźć się w skierowaniu do badania. Aby uniknąć narażenia kobiet we wczesnej ciąży na promieniowanie jonizujące należy wykonywać badania rentgenowskie u kobiet w wieku rozrodczym pomiędzy 1 a 10 dniem cyklu miesiączkowego. W przypadku gdy istnieją bezwględne przeciwwskazania do wykonania  badania rentgenowskiego Kierownik Pracowni może odmówić wykonania badania. W przypadkach wątpliwych zasięga opinii /osobiście lub  telefonicznie/lekarza kierującego. Personel Pracowni Rentgenowskiej może również odmówić badania gdy pacjent nie posiada skierowania lub gdy skierowanie jest niekompletne.

System Kontroli Jakości i Ochrony Radiologicznej w Pracowniach Rentgenowskich:

Pracownie Rentgenowskie posiadają zgodę właściwej terytorialnie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na uruchomienie i stosowanie znajdujących się w nich aparatów diagnostycznych. Systematycznie przeprowadzane są kontrole narażenia pracowników i pacjentów na promieniowanie jonizujące. Nie stwierdza się przekroczeń dopuszczalnych dawek. W Pracowniach wdrożono System Kontroli Jakości zgodnie z obowiązującymi zaleceniami i przepisami prawnymi. Lekarze i technicy rtg zatrudnieni w Pracowniach Rentgenowskich odbyli teoretyczne i praktyczne szkolenie w tym zakresie. Inspektor Ochrony Radiologicznej posiada aktualne uprawnienia.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisk

Nazwa jednostki organizacyjnej

SP ZOZ Szpital im. Józefa Dietla w Krynicy Zdroju.

ul. Kraszewskiego 142

33-380 Krynica Zdrój

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe  Art. 9  ust. 2 / Dz.U. 2021r.poz. 623/

 1. Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na: wykonywaniu zdjęć i prześwietleń dla pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych i zaopatrywanych ambulatoryjnie w Izbie Przyjęć, badania dla pacjentów kierowanych przez podmioty zewnętrzne, oraz drobne zabiegi ortopedyczne pod kontrolą skopi.
 2. SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju użytkuje następujące aparaty:
 • Aparat diagnostyczny do zdjęć ( stacjonarny) Multix Pro
 • Aparat diagnostyczny do zdjęć i prześwietleń ( stacjonarny) Luminos dRF max
 • Aparat diagnostyczny do zdjęć ( mobilny) Simply HP 32
 • Aparat diagnostyczny do zdjęć ( mobilny) Revolution DRX
 • Aparat ramię C do radiologii zabiegowej pozostałej ( mobilny) Arcadis Varic
 • Aparat ramię C do radiologii zabiegowej pozostałej ( mobilny) Spinel 3 G
 1. Na uruchamianie i stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące zostały wydane zezwolenia przez kompetentne organy:
 • Aparat Multix Pro decyzja nr 2/77/2012 wydana przez MPWIS z dnia 31.08.2012r.
 • Aparat Luminos dRF max decyzja 2/146/2021 wydana przez MPWIS z dnia 03.11.2021r.
 • Aparat Simply HP 32 decyzja nr 2/75/2016 wydana przez MPWIS z dnia 21.07.2016r.
 • Aparat Revolution DRX decyzja nr 2/109/2021 wydana przez MPWIS z dnia 29.07.2021r.
 • Aparat Arcadis Varic decyzja nr 2/82/2011 wydana przez MPWIS z dnia 05.08.2011r.
 • Aparat Spinel 3 G decyzja nr 2/66/2020 wydana przez MPWIS z dnia 17.04.2020r.
 1. Na uruchamianie pracowni zostały wydane zezwolenia przez kompetentne organy:

              Pracownie rentgenowskie:

 • Decyzja nr 1/75/2019z dnia 12.06.2019r. wydana przez MPWIS w Krakowie.
 • Decyzja nr 1/142/2021z dnia 0311.2021r. wydana przez MPWIS w Krakowie.

               Blok Operacyjny:

 • Decyzja nr 1/64/2020z dnia 17.04.2020r. wydana przez MPWIS w Krakowie.
 1. Na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego prowadzoną   przez SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju wydana została zgoda.
 • Decyzja nr 3/17/2019 z dnia 27.06.2019r. wydana przez MPWIS w Krakowie.
 • Decyzja nr 3/34/2022 z dnia 23.02.2022r. wydana przez MPWIS w Krakowie.
 • Decyzja nr 3/52/2021 z dnia 11.10.2021r. wydana przez MPWIS w Krakowie.
 1. Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych i pomiarów środowiskowych na stanowisku pracy.
 • Pracownia rentgenowska – dawkomierze indywidualne
 • Blok Operacyjny: dawkomierze indywidualne i palcowe

Wyniki z pomiarów dozymetrycznych nie wykazują przekroczenia dawek.

Odczytywanie dawek prowadzi akredytowane Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej w Łodzi na podstawie kwartalnych pomiarów. Ewidencje i nadzór z odczytów prowadzi w pracowni Inspektor Ochrony Radiologicznej.

Wyniki z pomiarów dozymetrycznych w ciągu minionych 12 miesięcy ( od 01.01.2021r. – 31.12.2021r.) w większości personelu nie przekroczyły poziomu czułości dawkomierza a tym samym zmierzona dawka efektywna wyniosła < 0,1 mSv.

Ustalony dla pracowników roczny  limit  użytkowy dawek 3 mSv nie został przekroczony.

 1. Pomiary środowiska pracy.

Pomiary dozymetryczne osłon stałych wykonano dla każdego z aparatów rentgenowskich. Wyniki pomiarów wskazują na właściwe zabezpieczenie ścian, stropów, okien i drzwi gabinetów przed przenikaniem promieniowania jonizującego. Nie doszło do ubytków w osłonach stałych. Pacjenci oczekują na badanie na ławce na korytarzu klika metrów od pracowni rentgenowskiej, gdzie nie ma narażenia na promieniowanie. Miejsce bezpośrednio przy pracowniach rentgenowskich stanowi tylko korytarz do przejścia pacjenta na badanie.

 W otoczeniu  bloku operacyjnego nie ma dostępu osób z ogółu ludności.  Otoczenie zewnętrzne bloku to korytarze komunikacyjne personelu medycznego.

Osłony stałe zabezpieczają osoby z ogółu ludności przebywających w sąsiedztwie pracowni rentgenowskiej przed otrzymaniem w ciągu roku dawki skutecznej przekraczającej 1 mSv.

Wnioski:

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Pracownie nie uwalniają do środowiska substancji promieniotwórczych.