You are currently viewing Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych


Przewidywany termin rozpoczęcia pracy –

Zatrudnienie:  Luty – Marzec 2024

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: Prawo, Administracja .
 • Biegła znajomość przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy oraz umiejętność stosowania ich w praktyce.
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami  oraz aktów wykonawczych do ustawy.
 • Znajomość platform służących do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:  ezamowienia.gov.pl.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy zespołu pracowników .
 • Umiejętność tworzenia i opiniowania wewnętrznych regulacji SPZOZ z zakresu zamówień publicznych oraz z zakresu gospodarki nieruchomościami .
 • Minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku związanym z przygotowaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office .
 • Wysoki poziom etyki zawodowej, gotowość do stałego doskonalenia zawodowego .

 Zadania bieżące:

 1. Merytoryczny nadzór nad pracą Sekcji Zamówień Publicznych.
 2. Organizowanie pracy Sekcji Zamówień Publicznych .
 3. Kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych komórek organizacyjnych, stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.
 4. Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz obowiązującymi regulaminami wewnętrznymi SPZOZ.
 5. Prowadzenie rejestrów zamówień publicznych.
 6. Przygotowywanie rocznych sprawozdań zamówień publicznych i planów postępowań.
 7. Przygotowywanie projektów umów o zamówienia publiczne, projektów umów o dzierżawy powierzchni.
 8. Przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych w sprawach zamówień publicznych.
 9. Przedkładanie  materiałów organom kontroli lub osobom upoważnionym do sprawowania czynności kontrolnych w zakresie zamówień publicznych.
 10. Nadzór nad prawidłowością prowadzonych postępowań pod kątem zgodności z obowiązującym prawem oraz wewnętrznymi regulacjami SPZOZ, a w szczególności opiniowanie proponowanego trybu udzielenia zamówienia oraz nadzór nad prawidłowością i kompletnością sporządzonej dokumentacji .
 11. Opracowywanie wewnętrznych regulacji SPZOZ z zakresu prawa zamówień publicznych .
 12. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wyjaśnianie kwestii związanych z prawem zamówień publicznych, szkolenia .
 13. Sprawozdawczość w sprawie zamówień publicznych.
 14. Przygotowywanie rocznych sprawozdań i planów zamówień publicznych.
 15. Nadzór nad archiwizacją dokumentacji  .
 16. Wykonywanie czynności związanych z najmem lokali użytkowych oraz powierzchni użytkowej SPZOZ zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz obowiązującymi uchwałami .
 17. Przygotowywanie oraz przeprowadzanie postępowań przetargowych na dzierżawy powierzchni zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 18. Przygotowywanie wniosków i wykazów na dzierżawy powierzchni .
 19. Przygotowywanie protokołów z postępowań na dzierżawy powierzchni.
 20. Przygotowywanie, przeprowadzanie oraz dokumentowanie postępowań ofertowych poniżej progów przetargowych, zgodnie z obowiązującym regulaminem udzielania zamówień publicznych SPZOZ  .

Oferujemy:

   ·     Stabilne warunki zatrudnienia.
   ·     Umowę o pracę na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony.
    ·    Pracę w przyjaznej atmosferze.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie SPZOZ przy ul. Kraszewskiego 142, 33-380
Krynica-Zdrój  (Dział Kadr – budynek administracji, pokój nr 112) lub drogą mailową na adres: kadry@szpital-krynica.pl