Projekt pt: "E-Szpital w Krynicy-Zdroju - stworzenie cyfrowego systemu informacji medycznej"

Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych oraz sfery organizacji i zarządzania. Celem bezpośrednim projektu jest usprawnienie kontaktu pacjenta z lekarzem poprzez wdrożenie e-usług, unowocześnienie infrastruktury informatycznej oraz budowę zintegrowanego systemu informacji medycznej.
 
Ogólne cele projektu:
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców regionu małopolskiego poprzez udostępnienie możliwości korzystania z zasobów teleinformatycznych;
  • Poprawa standardów usług medycznych świadczonych w zakresie publicznego systemu opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych;
  • Wzrost zadowolenia pacjentów krynickiego szpitala oraz osób korzystających z usług medycznych świadczonych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przez SPZOZ w Krynicy Zdroju, poprzez stworzenie możliwości korzystania z nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych z zastosowaniem Internetu;
  • Usprawnienie przepływu informacji o pacjencie i poprawa bezpieczeństwa danych osobowych i finansowych oraz polepszenie organizacji pracy, poprzez rozwój nowoczesnej infrastruktury informatycznej szpitala w Krynicy Zdroju;
  • Wzrost rentowności szpitala w Krynicy Zdroju, poprzez wdrożenie nowoczenego systemu informatycznego oraz elektronicznego systemu rozliczeń umożliwiających sprawniejsze zarządzanie i monitoring zasobami ludzkimi, kapitałowymi i materiałowymi
 
Dane dotyczące Projektu
 

Rozpoczęcie realizacji inwestycji: 26.04.2011r.

Zakończenie realizacji inwestycji: 30.06.2012r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 3 186 625,86 zł

Kwota dofinansowania: 1 900 778,31 zł

Wkład własny: 1 285 847,55 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013