Pracownia RTG

 

 

Kierownika Pracowni: lekarz radiodiagnostyk Romuald Adamik

 

Lokalizacja: Budynek Szpitala - poziom -1

 

Godziny pracy: całodobowo przez wszystkie dni tygodnia

 

Telefon: (018) 47 32 307

 

 

Informacje Ogólne:

 

 

Pracownia Rentgenowska wykonuje badania dla pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych i zaopatrywanych ambulatoryjnie w Izbie Przyjęć oraz badania dla pacjentów kierowanych przez podmioty zewnętrzne.

Kierownik Pracowni lekarz radiodiagnostyk Romuald Adamik pracuje w Pracowni Rentgenowskiej Szpitala

od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-12:00 (Tel. 018 47 32 308)

 

W Pracownii Rentgenodiagnostyki przyjmowanych jest rocznie ponad 20 tysięcy pacjentów.

 

Informacje Sczegółowe:

 

Wyposażenie Pracowni Rentgenowskich:

 • aparat stacjonarny ogolnodiagnostyczny wyposażony w stół do zdjęć kostnych oraz statyw płucny Siemens Multix PRO (rok produkcji i montażu - 2011)
 • aparat stacjonarny ogolnodiagnostyczny do zdjęć i prześwietleń Siemens Axiom Iconos R 100 (rok produkcji i montażu 2005)
 • aparat przewoźny do zdjęć przyłóżkowych SIMPLY HP 32 (rok produkcji i montażu 2016).

Obecnie wprowadzony został system radiografii cyfrowej pośredniej - wszystkie badania wykonywane są cyfrowo. Zdjęcia rentgenowskie przekazywane są w formie elektronicznej na nośnikach CD.

 

Pracownicy Pracowni Rentgenowskiej:

 

W pracowniach Rentgenowskich zatrudnionych jest dwóch lekarzy posiadających specjalizację z radiodiagnostyki, pięciu techników rtg i rejestratorka medyczna. Personel posiada duże doświadczenie zawodowe, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach specjalistycznych, uzyskując uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej, specjalisty w zakresie wprowadzania Systemu Kontroli Jakości i innych.

 

Zakres wykonywanych badań rentgenowskich:

 • zdjęcia zatok obocznych nosa, szyi, klatki piersiowej
 • zdjęcia przeglądowe jamy brzusznej i układu moczowego
 • zdjęcia przeglądowe i specjalistyczne /np. czynnościowe, powiększone, celowane / nieurazowe układu kostno-stawowego
 • zdjęcia pacjentów z urazami jedno i wielomiejscowymi
 • badania kontrastowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego /wlewy kontrastowe/
 • skopie klatki piersiowej
 • badania kontrastowe układu moczowo-płciowego / cystouretrografie, urografie, HSG/
 • badania kontrastowe dróg żółciowych /cholangiografie/
 • inne badania wykonywane przez lekarza radiologa.

Badania rentgenowskie przeprowadzane są zgodnie z zaleceniami i procedurami opracowanymi przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne. Personel medyczny postępuje zawsze tak, aby dawka promieniowania otrzymanego przez pacjenta była jak najmniejsza w stosunku do uzyskanych korzyści diagnostycznych. Badania nieurazowe układu kostno-stawowego wykonywane są zgodnie z przyjętymi standardami jako zdj. porównawcze / tj. wykonuje się również zdjęcia strony przeciwnej/.

 

Informacje dla Pacjentów:

 

Wymagania dotyczące skierowania do badań rentgenowskich:

 

Warunkiem wykonania badania rentgenodiagnostycznego jest posiadanie przez pacjenta skierowania do badania.

Skierowanie powinno zawierać:

 • pieczątkę jednostki kierującej
 • datę wystawienia skierowania
 • imię i nazwisko pacjenta wraz z numerem PESEL
 • adres pacjenta
 • dokładnie określony rodzaj badania
 • rozpoznanie kliniczne i istotne informacje o pacjencie
 • pieczątkę i podpis lekarza kierującego.

W przypadku gdy badanie jest wykonywane jako kontrolne do wcześniej przeprowadzonych należy załączyć do skierowania zdjęcia i wyniki poprzednich badań.

 

Przygotowanie pacjenta do badania:

 

Przygotowania wymagają pacjenci kierowani do badań kontrastowych przełyku i górnego odcinka przewodu-pokarmowego, zdjęć przeglądowych jamy brzusznej i układu moczowego oraz zdjęć kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego i miednicy. Pacjenci kierowani do tego typu badań powinni zgłosić się do badania na czczo /tj. nie przyjmując płynów i pokarmów/. Palacze tytoniu powinni powstrzymać się od palenia w dniu badania. W dniu poprzedzającym badanie należy unikać przyjmowania pokarmów ciężkostrawnych i wzdymających. Wskazane jest podanie leku zmniejszającego ilość gazów w jelitach / np. Espumisan/ w dniu poprzedzającym badanie i w dniu badania oraz środka przeczyszczającego w przeddzień badania. Pacjenci, którzy wykonują w ramach pobytu szpitalnego badania diagnostyczne kontrastowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego i układu moczowo-płciowego przygotowywani są do badania przez personel szpitalny. Pozostałe badania rtg nie wymagają specjalnego przygotowania. Kobiety w ciąży mogą mieć wykonane badania rtg tylko w przypadkach, gdy istnieją bezwzględne wskazania i nie można zastąpić badania rentgenowskiego żadnym innym postępowaniem diagnostycznym. Informacja, ze pacjentka znajduje się w ciąży musi znaleźć się w skierowaniu do badania. Aby uniknąć narażenia kobiet we wczesnej ciąży na promieniowanie jonizujące należy wykonywać badania rentgenowskie u kobiet w wieku rozrodczym pomiędzy 1 a 10 dniem cyklu miesiączkowego. W przypadku gdy istnieją bezwględne przeciwwskazania do wykonania badania rentgenowskiego Kierownik Pracowni może odmówić wykonania badania. W przypadkach wątpliwych zasięga opinii /osobiście lub telefonicznie/ lekarza kierującego. Personel Pracowni Rentgenowskiej może również odmówić badania gdy pacjent nie posiada skierowania lub gdy skierowanie jest niekompletne.

 

System Kontroli Jakości i Ochrony Radiologicznej w Pracowniach Rentgenowskich:

 

Pracownie Rentgenowskie posiadają zgodę właściwej terytorialnie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na uruchomienie i stosowanie znajdujących się w nich aparatów diagnostycznych. Systematycznie przeprowadzane są kontrole narażenia pracowników i pacjentów na promieniowanie jonizujące. Nie stwierdza się przekroczeń dopuszczalnych dawek. W Pracowniach wdrożono System Kontroli Jakości zgodnie z obowiązującymi zaleceniami i przepisami prawnymi. Lekarze i technicy rtg zatrudnieni w Pracowniach Rentgenowskich odbyli teoretyczne i praktyczne szkolenie w tym zakresie. Inspektor Ochrony Radiologicznej posiada aktualne uprawnienia.

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej

SP ZOZ Szpital im. Józefa Dietla w Krynicy Zdroju.

ul. Kraszewskiego 142

33-380 Krynica Zdrój

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

1. Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na : wykonywaniu zdjęć i prześwietleń dla pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych i zaopatrywanych ambulatoryjnie w Izbie Przyjęć oraz badania dla pacjentów kierowanych przez podmioty zewnętrzne.

2. SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju użytkuje następujące aparaty:

 • Aparat diagnostyczny do zdjęć ( stacjonarny) Multix Pro
 • Aparat diagnostyczny do zdjęć i prześwietleń ( stacjonarny) Axiom Iconos R 100
 • Aparat diagnostyczny do zdjęć ( mobilny) Simply HP 32
 • Aparat ramię C do radiologii zabiegowej pozostałej ( mobilny) Arcadis Varic
 • Aparat ramię C do radiologii zabiegowej pozostałej ( mobilny) Spinel 3 G

3. Na uruchamianie i stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące zostały wydane zezwolenia przez kompetentne organy:

 • Aparat Multix Pro decyzja nr 2/77/2012 wydana przez MPWIS z dnia 31.08.2012r.
 • Aparat Axiom Iconos decyzja nr 2/56/05 wydana przez PWIS z dnia 06.09.2005r.
 • Aparat Simply HP 32 decyzja nr 2/75/2016 wydana przez MPWIS z dnia 21.07.2016r.
 • Aparat Arcadis Varic decyzja nr 2/82/2011 wydana przez MPWIS z dnia 05.08.2011r.
 • Aparat Spinel 3 G decyzja nr 2/66/2020 wydana przez MPWIS z dnia 17.04.2020r.

4. Na uruchamianie pracowni   zostały wydane zezwolenia przez kompetentne organy:

           Pracownie rentgenowskie:

 • Decyzja nr 1/50/5 z dnia 06.09.2005r. wydana przez PWIS w Krakowie.
 • Decyzja nr 1/75/2019z dnia 12.06.2019r. wydana przez MPWIS w Krakowie.

             Blok Operacyjny:

 • Decyzja nr 1/64/2020z dnia 17.04.2020r. wydana przez MPWIS w Krakowie.

5. Na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego prowadzoną  przez SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju wydana została zgoda.

 • Decyzja nr 3/17/2019 z dnia 27.06.2019r. wydana przez MPWIS w Krakowie.

6. Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

 • Pracownia rentgenowska - dawkomierzy indywidualnych
 • Blok Operacyjny: dawkomierze indywidualne i palcowe

Ewidencje i nadzór z odczytów prowadzi w pracowni Inspektor Ochrony Radiologicznej.

Wyniki z pomiarów dozymetrycznych nie przekraczają rocznego ustalonego limitu 6 mSv.

7. Jednostka wykonuje pomiary osłon stałych.

Pomiary dozymetryczne osłon stałych wykonano dla każdego z aparatów rentgenowskich. Wyniki pomiarów wskazują na właściwe zabezpieczenie ścian, stropów, okien i drzwi gabinetów przed przenikaniem promieniowania jonizującego.

Ekspozycja na promieniowanie jonizujące osób zawodowo narażonych oraz pacjentów jest zgodna z przepisami o dawkach granicznych i z poziomami referencyjnymi określonymi w przepisach:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. 2006 r., Nr 180, poz. 1325).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 884)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

           - pracownicy: 20mSv/rok;

           - ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Pracownie mieszczące się w SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju nie uwalniają do środowiska substancji promieniotwórczych.

 

Unia Europejska Copyright 2013 - SPZOZ Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój
Powered by qualityjoomlatemplates.com.